Algemene voorwaarden

1. Definities

 • Verkoper: Hogedrukreinigerkopen.nl, gevestigd aan Burgemeester Jansstraat 35, 7925 PV Linde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer].
 • Koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Verkoper.
 • Producten: Alle goederen die worden aangeboden op hogedrukreinigerkopen.nl.


2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Verkoper.


3. Aanbiedingen en offertes

 • Alle aanbiedingen en offertes van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de schriftelijke overeenkomst.
 • Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een deel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.


4. Prijzen

 • Prijzen vermeld op hogedrukreinigerkopen.nl zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
 • Verkoper heeft het recht zijn prijzen op elk moment aan te passen.


5. Betalingen

 • Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijnen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.


6. Levering

 • Levering vindt plaats terwijl de voorraad strekt.
 • Levering van producten zal plaatsvinden op het door de koper aangegeven adres.


7. Aansprakelijkheid

 • Deze aansprakelijkheid voor directe schade van Verkoper is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de klant gemaakte aankoop.


8. Rechten van intellectuele eigendom

 • De inhoud van deze website, waaronder teksten, grafische vormgeving, logo’s, en afbeeldingen, zijn eigendom van Verkoper en zijn onderworpen aan auteursrecht en andere vormen van intellectueel eigendomsrecht.


9. Klachten

 • Klachten over de levering of kwaliteit van het product dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld te worden aan de Verkoper.


10. Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen Verkoper en de Koper is Nederlands recht van toepassing.